Přijímací řízení

 

Základní informace ke konání jednotné přijímací zkoušky do oboru studia Gymnázium osmileté

Jednotná přijímací zkouška formou didaktických testů z českého jazyka a matematiky se bude konat ... (termín upřesníme).  Pozvánku k přijímací zkoušce včetně časového harmonogramu konání jednotlivých testů obdrží uchazeči a jejich rodiče nejpozději 10 pracovních dnů před jejím konáním.
Po skončení didaktických testů proběhne ve stejný den pohovor se všemi uchazeči podle rozpisu, který bude zveřejněn ve škole.

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do ..........(termín upřesníme), že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu . Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.
 

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

 

Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 8letého studia pro školní rok 2022/2023.

 

Termín konání přijímacího řízení:

19. 4. 2022
MATEMATIKA
ČESKÝ JAZYK
POHOVOR studijních předpokladů (délka 10 minut pro každého uchazeče)

20. 4. 2022
MATEMATIKA
ČESKÝ JAZYK
POHOVOR studijních předpokladů (délka 10 minut pro každého uchazeče)

Časový limit pro konání testu z matematiky je 70 minut, z českého jazyka a literatury 60 minut.

Kritéria pro přijetí

Obor vzdělávání: gymnázium všeobecné
Kód: 79-41-K/81 - osmileté studium
 

Kritéria ke stažení zde.

Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků společné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, pohovoru a prospěchu ze základní školy ve 4. třídě a v 1. pololetí 5. třídy.
 

Didaktický test z českého jazyka:                           50 bodů

Didaktický test z matematiky:                                 50 bodů

Pohovor studijních předpokladů:                            30 bodů

Prospěch na ZŠ:                                                            30 bodů

Maximální bodový zisk:                                            160 bodů

Limit pro přijetí:                                                            80 bodů

 

V případě rovnosti bodů se určí pořadí uchazečů podle těchto dalších kritérií:

  1. počet bodů ze společné části přijímací zkoušky, tj. součet bodů z didaktického testu z českého jazyka a matematiky

  2. počet bodů z pohovoru studijních předpokladů

  3. průměrný prospěch na konci 4. třídy.
     

Pozn.: V případě konání pohovoru online způsobem je stanoven limit pro přijetí 70 bodů.
 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách a na úřední desce školy.

Každý přijatý uchazeč, resp. jeho zákonní zástupci, musí do 10 pracovních dnů odevzdat škole zápisový lístek, podepsat smlouvu o studiu a složit zálohu na školné pro příští školní rok. Její výše bude upřesněna ve smlouvě.

V případě, že přijatý uchazeč nesplní tyto podmínky, má se za to, že na přijetí ke studiu nereflektuje. Poté budou osloveni další uchazeči „pod čarou“ v pořadí dle výsledků přijímacích zkoušek.

Přihlášky ke studiu 2022/23 přijímá ředitel školy do 1. 3. 2022 pro 1. kolo a dále kontinuálně pro další kola přijímacího řízení, které končí až k 31. 8. 2022.

Přihlášku ke studiu naleznete zde.
Potvrzení od lékaře není nutné!

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří žádají o uzpůsobení podmínek, doloží k přihlášce ke studiu doporučení školského poradenského zařízení obsahující specifikaci podmínek pro přijímací řízení.