Přijímací řízení

Základní informace ke konání jednotné přijímací zkoušky do oboru studia Gymnázium osmileté

 

Jednotná přijímací zkouška formou didaktických testů z českého jazyka a matematiky se bude konat  
5. a 6. května 2021. Časový harmonogram konání jednotlivých testů se uchazeči a jejich rodiče dozvědí v pozvánce k přijímací zkoušce, kterou obdrží nejpozději 10 pracovních dnů před jejím konáním.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ vydané MZDR ke stažení zde.

Po skončení didaktických testů proběhne ve stejný den pohovor se všemi uchazeči podle rozpisu, který bude zveřejněn ve škole.

 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY K OSMILETÉMU STUDIU.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 1. 3. 2021.

 

Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 8letého studia pro školní rok 2021/2022.

 

Termín konání přijímacího řízení:

5. a 6. května 2021

 

Kritéria pro přijetí

Obor vzdělávání: gymnázium všeobecné
Kód: 79-41-K/81 - osmileté studium
 

Kritéria ke stažení zde.

Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků společné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, pohovoru a prospěchu ze základní školy ve 4. třídě a v 1. pololetí 5. třídy.
 

Didaktický test z českého jazyka:                           50 bodů

Didaktický test z matematiky:                                 50 bodů

Pohovor studijních předpokladů:                            30 bodů

Prospěch na ZŠ:                                                            30 bodů

Maximální bodový zisk:                                            160 bodů

Limit pro přijetí:                                                            80 bodů

 

V případě rovnosti bodů se určí pořadí uchazečů podle těchto dalších kritérií:

  1. počet bodů ze společné části přijímací zkoušky, tj. součet bodů z didaktického testu z českého jazyka a matematiky

  2. počet bodů z pohovoru studijních předpokladů

  3. průměrný prospěch na konci 4. třídy.
     

Pozn.: V případě konání pohovoru online způsobem je stanoven limit pro přijetí 70 bodů.
 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách a na úřední desce školy.

Každý přijatý uchazeč, resp. jeho zákonní zástupci, musí do 10 pracovních dnů odevzdat škole zápisový lístek, podepsat smlouvu o studiu a složit zálohu na školné pro příští školní rok. Její výše bude upřesněna ve smlouvě.

V případě, že přijatý uchazeč nesplní tyto podmínky, má se za to, že na přijetí ke studiu nereflektuje. Poté budou osloveni další uchazeči „pod čarou“ v pořadí dle výsledků přijímacích zkoušek.

Přihlášky ke studiu 2021/22 přijímá ředitel školy do 1. 3. 2021 pro 1. kolo a dále kontinuálně pro další kola přijímacího řízení, které končí až k 31. 8. 2021.

Přihlášku ke studiu naleznete zde.
Potvrzení od lékaře není nutné!

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří žádají o uzpůsobení podmínek, doloží k přihlášce ke studiu doporučení školského poradenského zařízení obsahující specifikaci podmínek pro přijímací řízení.