Rozvoj lidských zdrojů a trh práce

Cena: 490,00 Kč

Autor

Doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
Ing. Martin Šikýř

Zaměření a cíle

Cílem vzdělávacího programu je vymezit pojem „lidské zdroje“ a význam lidských zdrojů pro dosažení dlouhodobého a udržitelného hospodářského růstu a zaměstnanosti členských zemí, regionů, měst a obcí Evropské unie. Dále seznámit s politikou hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie 2007 - 2013, s jejími cíli a možností jejich dosažení prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie. Seznámit s cíli a obsahem klíčových evropských a národních dokumentů, vztahujících se k hospodářské a sociální politice. Seznámit s problematikou trhu práce a vymezit priority ČR v oblasti zaměstnanosti a přiblížit konkrétní opatření v oblasti vytváření pružného trhu práce, snižování nezaměstnanosti a podpory rozvoje lidských zdrojů. Vzdělávací program seznamuje také s aktuálním vývojem rozvoje lidských zdrojů v ČR a se systémem formování pracovních schopností člověka, rozvoje pracovníků v organizaci a s metodami vzdělávání.

Témata Stručná charakteristika obsahu tématu
Rozvoj lidských zdrojů a trh práce
 • Lidské zdroje a evropská společnost znalostí
 • Trh práce v ČR
 • Rozvoj lidských zdrojů
 • Systém formování pracovních schopností člověka
1. Lidské zdroje a evropská společnost znalostí
 • Lisabonská strategie
 • Národní lisabonský program 2005-2008
 • Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU 2007-2013
 • Fondy Evropské unie
 • Čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie
 • Strategické obecné zásady Společenství 2007-2013
 • Národní rozvojový plán ČR 2007-2013
 • Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013
 • Operační programy ČR 2007-2013
2. Trh práce v ČR
 • Nabídka práce (zaměstnanci)
 • Poptávka po práci (zaměstnavatelé)
 • Problematika nezaměstnanosti v ČR
 • Státní politika zaměstnanosti
 • Úřady práce, jejich funkce a služby občanům
 • Problematika investičních pobídek, podpora malého a středního podnikání
 • Aktivní politika zaměstnanosti v ČR
3. Rozvoj lidských zdrojů
 • Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku; celoživotní učení, společnost založená na informacích a znalostech, zaměstnatelnost a zaměstnanost, rozvoj lidských zdrojů
 • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013; prioritní osy: Adaptabilita, Aktivní politiky trhu práce, Sociální integrace a rovné příležitosti, Veřejná správa a veřejné služby, Mezinárodní spolupráce
4. Systém formování pracovních schopností člověka
 • Všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání, rozvoj zabezpečovaný institucionálně
 • Vzdělávací systém ČR
 • Vzdělávání a rozvoj pracovníků v organizaci, proces vzdělávání a rozvoje pracovníků; metody vzdělávání a rozvoje pracovníků, přehled a charakteristika
 • E-learning jako moderní metoda vzdělávání

Vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky pod č. AK/PV - 98/2008.

Ke stažení

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001