Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Autoři kurzů

Doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

působí na katedře personalistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Zabývá se problematikou trhu práce, zaměstnanosti, personálního a sociálního rozvoje pracovníků, řízení a plánování rozvoje kariéry pracovníků. Má bohaté zkušenosti z akademického i podnikatelského prostředí. Je autorem a spoluautorem řady odborných prací. V modulu Rozvoj lidských zdrojů a trh práce zpracoval část druhou – Trh práce v ČR.

Ing. Martin Šikýř

působí na katedře personalistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Zabývá se problematikou personální práce manažerů (zejména získáváním, výběrem, přijímáním a adaptací pracovníků, řízením pracovního výkonu a hodnocením pracovníků, odměňováním pracovníků, vzděláváním a rozvojem pracovníků) a využitím informačních a komunikačních technologií při zabezpečování informační podpory personální práce. V modulu Rozvoj lidských zdrojů a trh práce zpracoval část první – Lidské zdroje a evropská společnosti znalostí, část třetí – Rozvoj lidských zdrojů a část čtvrtou – Systém formování pracovních schopností člověka.

Prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.

je absolvent fakulty výrobně-ekonomické VŠE v Praze (1977), docent v oboru ekonomika průmyslu (1988), a v oboru podnikové hospodářství (1999), profesor (2002). Vedoucí katedry managementu na VŠE (od r. 1994), děkan Fakulty podnikohospodářské (2006). Odborné zaměření: produktový a provozní management, management kvality a environmentu, prosperita a výkonnost organizací- Manažer kvality (DGQ a EOQ 1995), absolvent tréninkového kurzu pro experty- hodnotitele modelu EFQM (2000). Autor řady odborných publikací – Management – základy, prosperita globalizace, Management Press 2000, Řízení jakosti a ochrana spotřebitele, Grada Publishing 2002 a 2006, Podnikání malé a střední firmy, Grada Publishing, Praha 2005, Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, Management Press 2006 a řady VŠ-skript, více jak sta odborných statí atd. Poradce podniků a institucí zejména pro zavádění systémů managementu kvality a environmentu – cca 70 úspěšných aplikací zakončených certifikáty.

Ing. Jana Veberová

VŠE Praha, fakulta podniko-hospodářská, Ing.(1978). Dvousemestrální postgraduální kurs CDMS Finanční řízení podniku – zakončený obhajobou závěrečné práce (1992). 1991 - 30.6.1994 Léčiva s.p. závod Hořátev - vedoucí ekonomického útvaru, 1.7.1994 - 31.12.2005 ekonomická ředitelka INFUSIA a.s. Hořátev, zodpovědnost za ekonomické agendy. 1.1-31.1.2006 vedoucí ekonomického útvaru Fresenius HemoCare CZ s.r.o. Hořátev. Od 1.4.2007 zaměstnána jako vedoucí odboru školství a kultury Město Poděbrady - Městský úřad.

Mgr. Marek Kupsa

Narozen 31. března 1975 v Praze. Vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze, Přírodovědeckou fakultu, Obor sociální geografie a regionální rozvoj. Od září 2006 - ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. 2005 – 2006 - Středočeský kraj – Krajský úřad; vedoucí odboru Evropská integrace. 2003 – 2005 - Středočeský kraj – Krajský úřad, odbor Kancelář hejtmana; vedoucí oddělení Sekretariát Regionální rady NUTS II Střední Čechy. 2002 – 2003 - Středočeský kraj – Krajský úřad, odbor Regionální rozvoj; specialista oddělení Řízení projektů a fondy EU

PhDr. Alena Bauerová - Reitschmiedová

Je od roku 2004 samostatným odborným konzultantem pro strategické plánování, zapojování veřejnosti a vytváření partnerství. Externě spolupracuje s MEPCO s.r.o., Mezinárodním poradenským centrem pro obce, jako vedoucím konzultant pro dané oblasti. Je absolventkou Filosofické fakulty UK v Praze a řady specializovaných českých i zahraničních kursů k projektovému a strategickému řízení, zapojování veřejnosti a využívání efektivní komunikace. Dlouhodobě spolupracuje s odborníky ze zahraničí, především z Velké Británie, Německa a Nizozemí. Od roku 1997 vedla projekty zaměřené na praktické uplatnění udržitelného rozvoje v podmínkách obcí a regionů České republiky, vytváření partnerství a zapojování veřejnosti. Byla koordinátorkou projektu „Širší uplatnění místních Agend 21 v České republice s využitím zkušeností z Velké Británie“, který se soustředil na práci s veřejností na regionální, mikroregionální a místní úrovni (2000-2003). Dále byla hlavní konzultantkou zpracování Strategického plánu města Hradce Králové do roku 2020 s širokým zapojením veřejnosti (2003-2004), zpracovatelkou prvního Akčního plánu ke Strategickému plánu města Hradce Králové na léta 2005-6 (2004) a zpracovatelkou Strategie rozvoje města Chomutova do roku 2020 a Průzkumu názorů občanů města Chomutova a spádových obcí (2005). Věnuje se i zpracování strategických plánů neziskových organizací (Česká asociace streetwork, Amalthea pardubice a Ratolest Brno. Byla národní koordinátorkou projektu „Effective Communication on Biodiversity Conservation“ a “Nature Management in Partnership“, realizátorkou 4 pilotních projektů v NP a CHKO Šumava, NP České Švýcarsko, CHKO Železné hory a CHKO Beskydy a členkou mezinárodního týmu pro projekt podpořený EU “TISSUE – Trends and indicators for monitoring the EU thematic strategy on sustainable development of urban environment” (2004). V současné době (2007) je zpracovatelkou Strategických plánů měst Uherské Hradiště a Český Brod. Dlouhodobě přednáší daná témata, a to především pro pracovníky veřejné správy na všech stupních řízení, volené zastupitele, projektové manažery, vede pracovní setkání zástupců veřejného i soukromého sektoru, nestátních neziskových organizací. Přednáší příležitostně také pro pedagogické pracovníky a pro studenty středních i vysokých škol (např. PaedF UK, PřF UK, FHS UK, Leeds University a další).

PhDr. Ladislav Čepička

Absolvent Filosofické fakulty University Karlovy v Praze, Centre d´Etudes Superieur de la Civilisation Medievale University v Poitiers, Francie a Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně, obory prehistorie, dějiny umění, regionalistka, muzeologie a management kulturních institucí. Absolvent francouzského školení pro projekty LEADER+ v rámci Implementace Nařízení o rozvoji venkova, Twinning CZ-01-IB-AG-01. Autor a spoluautor úspěšných projektů pro programy SAPARD a LEADER.
Od roku 1980 pracuje pro nonprofitní sektor, zejména v muzejnictví a nadacích (vědecký pracovník Vojenského historického ústavu Praha, zakladatel Sdružení občanů a přátel Malé strany a Hradčan, president kulturních nadací PanArt a Mimesis) od roku 1996 předseda a manažer Regionálního sdružení Křivoklátsko, v letech 1998 – 1999 manažer marketingu České pojišťovny, od roku 1999 člen správního výboru Regionální rozvojové agentury Střední Čechy, spolupráce na Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (SWOT analýza, lidské zdroje, venkov a zemědělství, cestovní ruch a kulturní dědictví) od roku 2001 člen správní rady Centra rozvoje občanské společnosti a českého venkova o.p.s., od 2005 předseda Klubu přátel starého Smíchova. Specializuje se na muzeologii a výstavnictví, marketing nonprofitních organizací. a regionální rozvoj.
Člen řady domácích i zahraničních institucí, autor řady článků a publikací, filmových scénářů a libret, organizace a realizace mnoha výstav, doma i v zahraničí (naposledy kurátor a člen řídícího výboru výstavy Albrecht z Valdštejna a jeho doba, Praha, Valdštejnská jízdárna), v letech 2003 - 2006 předseda poroty národní soutěže muzeí Ministerstva kultury ČR Gloria Musaealis.

Ing. Hana Šrámková Ph.D.

Vzdělání:
doktorské studium (2007) – titul Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, obor – Informační a znalostní management
postgraduální studium (1988) - Vysoká škola strojní a textilní v Liberci, obor – Výuka odborných předmětů
magisterské studium (1987) titul Ing. - Vysoká škola strojní a textilní v Liberci - obor – Automatizované systémy řízení ve spotřebním průmyslu

Praxe:
2003 – dosud: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informačních technologií - vedoucí Institutu dalšího vzdělávání
1996 – dosud: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informačních technologií - odborný asistent katedry informačních technologií
1987 – 1996: Podnik výpočetní techniky Hradec Králové - programátor analytik

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001