O projektu PVRV

Projekt OP RLZ Profesní vzdělávání pro rozvoj venkova

Reg. číslo CZ/04.1.03/3.3.02.2/0012
Datum zahájení realizace projektu: 2. 1. 2007
Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2008

Cílem projektu je vytvořit za účasti odborníků ČR na danou problematiku včetně odpovědných pracovníků Středočeského kraje moderní modulární vzdělávací program profesního vzdělávání „Strategické plánování a řízení obcí = cesta k úspěšnému rozvoji místa a regionu“, který je určen pro obce a odborníky úřadů státní správy a samosprávy, a pilotně jej ověřit v praxi. Vzdělávací program je rozdělen do 9 modulů, které bude možné jako dílčí akreditované vzdělávací programy absolvovat i jednotlivě a získat tak osvědčení o jejich absolvování.

Absolvování celého vzdělávacího programu je pojímáno jako součást průběžného vzdělávání pracovníků veřejné správy. Vytváří znalostní a dovednostní předpoklady pro úspěšné řízení obcí s ohledem na trvalou udržitelnost místa a regionu. Taktéž má napomoci zvýšit absorpční kapacitu obcí pro příjem podpory z EU, resp. jiných zdrojů a budovat místní rozvojová partnerství.

Vzdělávací program vychází z monitoringu nejlepších zkušeností v zahraničí i doma v dané oblasti, které budou interaktivně praktikovány ve workshopech a jako otevřený systém obohacovány o vlastní zkušenosti aktérů profesního vzdělávání.

Celý projekt je naplánován na 18 měsíců a zahrnuje vedle tvorby modulárního vzdělávacího programu i pilotní ověřování tohoto programu, které bude probíhat 9 měsíců a bude organizováno ve spolupráci s partnerem projektu Regionální školou rozvoje venkova a za účasti zástupců veřejné správy obcí z různých míst Středočeského kraje jako přímých účastníků vzdělávání.

Kalendář projektu:

 

Leden 2007

 • vyhlášení výběrového řízení na pracovníky projektu – manažer projektu, informatik a specialista na profesní vzdělávání pro veřejnou správu, informace prezentována na ÚP Nymburk, v Nymburském deníku a na webových stránkách EKO Gymnázia Poděbrady
 • ustaven řídící výbor ve složení:
  Statutární zástupce předkladatele projektu – Ing. Zbyněk Lukavec, který plní v rámci realizace projektu i funkci manažera projektu
  Zástupce úřadu Středočeského kraje – Doc. Ing. Ladislav Bína, CSc.
  Zástupce expertů - Prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.
  Zástupce cílové skupiny projektu – Ing. Jiřina Soukupová
  Zástupce partnera projektu – Mgr. Renata Vondráková
 • vyhlášení zadávacího řízení na zakázku: Realizace dodávky e-learningového vzdělávacího prostředí a webové stránky projektu „Profesní vzdělávání pro rozvoj venkova“, výzva uveřejněna na www.ekopodebrady.cz, www.esfcr.cz a v Mladé frontě Dnes
 • z 10 došlých nabídek – Kontis s. r. o., QES s. r. o., PC Help a. s., Kaktus software s. r. o., WebActive s. r. o., Trask Solutions, Langmaster International s. r. o., Alstanet s. r. o., CCA Group, Omega Design s. r.o. vybrána nabídka firmy WebActive, s. r. o. z Ústí nad Labem
 • ustavení autorského týmu pro vytvoření moderního modulárního vzdělávacího programu profesního vzdělávání „Strategické plánování a řízení obcí = cesta k úspěšnému rozvoji místa a regionu“

Vzdělávací program rozdělen do 9 modulů ve struktuře:

 1. úvodní výklad prezenční formou – rozsah 8 vyučovacích hodin
 2. distanční studium formou e-learningu – rozsah 80 vyučovacích hodin
 3. závěrečný interaktivní workshop „best practices“ formou tréninkové aktivity – rozsah 8 vyučovacích hodin
 4. uzavření studia zkouškou formou testu v rámci e-learningu – rozsah 4 vyučovací hodiny

Autorský tým - složení:
PhDr. Alena Bauerová – modul 1 Strategické plánování rozvoje obcí ve Středočeském kraji, modul 6 Sociální komunikace a týmová spolupráce,
                                         – modul 8 Rozvojové partnerství v obci a regionu
PhDr. Ladislav Čepička – modul 2 Marketingové řízení obcí, modul 9 Informační a komunikační technologie
Ing. Jana Veberová – modul 3 Finanční řízení obcí
Mgr. Marek Kupsa – modul 4 Projektové řízení obcí
Prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. – modul 5 Legislativa ČR a EU v podmínkách obce
Ing. Martin Šikýř – modul 7 Rozvoj lidských zdrojů a trh práce
Doc. Ing. Otakar Němec, CSc. – modul 7 Rozvoj lidských zdrojů a trh práce

 

Únor 2007

Schůzky autorského týmu:

1. schůzka 6. 2. 2007, Praha

 • představení projektu
 • rozdělení modulů mezi autory
 • stanovení rozsahu a způsobu zpracování vzdělávacích modulů

2. schůzka 28. 2. 2007, Praha

 • osnova jednotlivých modulů
 • prodiskutování kompatibility modulů
 • stanovení termínu pro odevzdání textové podoby
 • stanovení rámce a principů spolupráce

 

 Březen 2007

 • tvorba jednotlivých modulů pro vzdělávací program
 • konzultace obsahu modulů a metodických otázek
 • realizace výběru dodavatele e-learningového vzdělávacího prostředí a webových stránek projektu hodnotící komisí podle stanovených kritérií

 

 Duben 2007

 • schůzka řídícího výboru projektu 25. 4. 2007 s následujícím programem jednání:

  1. Zahájení a představení členů řídícího výboru
  2. Schválení jednacího řádu
  3. Informace o průběhu realizace projektu
  4. Monitorovací zpráva o realizaci projektu
  5. Závěry a opatření řídícího výboru
    
 • zpracování a 30.4.2007 předání na KÚ Středočeského kraje 1. Monitorovací zprávy o realizaci projektu a 1. žádosti o platbu za období leden – březen 2007
 • ukončení výběru dodavatele e-learningového vzdělávacího prostředí a webových stránek projektu
 • realizace textových podkladů jednotlivých modulů včetně seznamu literatury a závěrečného testu autory

 

 Květen 2007

 • začátek fáze intenzivní spolupráce s dodavatelem e-learningového prostředí a webových stránek projektu
 • technické převádění textových podkladů vzdělávacích programů do podoby e-learningu za supervize nad metodickou stránkou
 • průběžné osobní, e-mailové a telefonické konzultace se zástupcem fy WebActive k formálním a metodickým otázkám tvorby vzdělávacího programu

 Červen 2007

 • 3. schůzka autorského týmu 19. 6. 2007, Praha
  • aktualizace obsahu modulů
  • harmonogram pilotního ověřování vzdělávacího programu 
  • technické zajištění konzultací on-line (tutorství)
 • proškolení realizačního týmu - web stránky projektu

 

 Červenec 2007

 • metodická spolupráce autorů modulů e-learningových kurzů s firmou WebActive
 • příprava propagačního letáku projektu
 • úprava webu projektu
 • schůzka řídícího výboru projektu 12. 7. 2007, Poděbrady

 

Srpen 2007

 • 4. schůzka autorského týmu 21. 8. 2007, Praha
 • aktuální stav e-learningových kurzů, obsahová, metodická a technická stránka
 • příprava pilotního ověřování vzdělávacího programu, harmonogram výuky
 • administrativně-technické zabezpečení zahájení pilotního ověřování a výuky vzdělávacího programu "Strategické plánování a řízení obcí = cesta k úspěšnému rozvoji místa a regionu" 6. 9. 2007 ve Lhotě u Kladna

 

Září 2007

 • slavnostní zahájení pilotního ověřování vzdělávacího programu "Strategické plánování a řízení obcí = cesta k úspěšnému rozvoji místa a regionu" 6. 9. 2007 ve Lhotě u Kladna
 • realizace dvou úvodních seminářů k modulům č. 2 - Marketingové řízení obcí (PhDr. Čepička) a č. 5 - Legislativa ČR a EU v podmínkách obce (Prof. Ing. Veber, CSc.) ve Lhotě u Kladna
 • kompletace podkladů pro akreditaci vzdělávacího programu na MV ČR
 • školení autorského týmu - eDoceo

 

Říjen 2007

 • realizace tří úvodních seminářů k modulům č. 7 - Rozvoj lidských zdrojů a trh práce (Ing. Šikýř), č. 3 - Finanční řízení obcí (Ing. Veberová) a č. 6. - Sociální komunikace a týmová spolupráce (PhDr. Bauerová) ve Lhotě u Kladna
 • schůzka řídícího výboru projektu 25. 10. 2007, Poděbrady

 

Listopad 2007

 • realizace dvou úvodních seminářů k modulům č. 4 - Projektové řízení obcí (Mgr. Kupsa) a č. 1 - Strategické plánování rozvoje obcí ve Středočeském kraji (PhDr. Bauerová) ve Lhotě u Kladna
 • rozšíření autorského týmu - Ing. Hana Šrámková , Ph.D.

Prosinec 2007

 • realizace dvou úvodních seminářů k modulům č. 9 - Informační a komunikační technologie (A. Bezouška) a č. 8 - Rozvojové partnerství v obci a regionu (PhDr. Bauerová) ve Lhotě u Kladna
 • předložení všech modulů vzdělávacího programu Strategické plánování a řízení obcí = cesta k úspěšnému rozvoji místa a regionu k akreditaci na MV ČR

 

Leden 2008 

 • schůzka řídícího výboru projektu 22. 1. 2008, Poděbrady
 • příprava propagační tabule projektu
 • 5. schůzka autorského týmu 31. 1. 2008, Praha

 

Únor 2008

 • příprava 2. části pilotního ověřování - závěrečné workshopy (jaro 2008)
 • úpravy modulů e-learningového vzdělávacího programu

 

Březen 2008

 • zahájení on-line konzultací účastníků pilotního ověřování vzdělávacího programu s autory - tutory jednotlivých modulů
 • realizace závěrečného workshopu k modulu č. 7 - Rozvoj lidských zdrojů a trh práce (Ing. Šikýř) ve Lhotě u Kladna

 

Duben 2008

 • realizace čtyř závěrečných workshopů k modulům č. 5 - Legislativa EU a ČR v podmínkách obce (Prof. Ing. Veber, CSc.) č. 6 - Sociální komunikace a týmová spolupráce (PhDr. Bauerová), č. 4 - Projektové řízení obcí (Mgr. Kupsa), č. 1 - Strategické plánování rozvoje obcí ve Středočeském kraji (PhDr. Bauerová) a č. 2 - Marketingové řízení obcí (PhDr. Čepička) ve Lhotě u Kladna
 • schůzka řídícího výboru projektu, 23. 4. 2008, Poděbrady

 

Květen 2008

 • realizace tří závěrečných workshopů k modulům č. 8 - Rozvojové partnerství v obci a regionu (PhDr. Bauerová), č. 3 - Finanční řízení obcí (Ing. Veberová) a č. 9 - Informační a komunikační technologie (Ing. Šrámková, Ph.D.) ve Lhotě u Kladna
 • aktualizace obsahu vzdělávacích modulů

Červen 2008

 • záverečné dotazníkové šetření u účastníků pilotního ověřování vzdělávacího programu "Strategické plánování a řízení obcí = cesta k úspěšnému rozvoji místa a regionu"
 • publicita a propagace projektu v zájmu udržitelnosti projektu
 • ukončení realizace projektu

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001