Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Nové formy vzdělávání na gymnáziu (NFVG)

Projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Cílem projektu, který byl realizován v letech 2009 – 2011, bylo přispět k rozšíření možností gymnaziálního vzdělávání v souladu s inovativními trendy, mezi které patří e-learningová forma vzdělávání. Inovativnost projektu spočívala po formální stránce ve využití škole dostupné moderní informační a komunikační technologie pro administraci a správu e-learningových kurzů, v tvorbě vzdělávacích modulů vyškolenými učiteli školy a po obsahové stránce v začlenění výchovy a vzdělávání k udržitelnému rozvoji do všech průřezových témat ŠVP.

V rámci projektu bylo vytvořeno celkem 24 vzdělávacích modulů v e-learningové formě, které tvoří 4 ucelené vzdělávací programy. Každý vzdělávací program obsahuje 6 samostatných vzdělávacích modulů v tematické vazbě na vzdělávací oblasti RVP pro gymnázia. Jedná se o vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková kultura, Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Člověk a zdraví, Umění a kultura, Informatika a informační a komunikační technologie a průřezová témata RVP pro gymnázia.
Každý vzdělávací modul obsahuje část vzdělávací, cvičení a aktivity k probírané látce a závěrečný znalostní a dovednostní test.

Projektem vznikly následující vzdělávací programy:

  • Osobnostní a sociální výchova pro trvale udržitelný rozvoj
  • Multikulturní a mediální výchova pro trvale udržitelný rozvoj
  • Environmentální výchova pro trvale udržitelný rozvoj
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech pro trvale udržitelný rozvoj

Po pilotním ověření ve škole se vytvořené programy staly součástí vzdělávacího kurikula školy a jsou veřejně dostupné. 
Více informací najdete v brožuře k projektu NFVG v Dokumentech ke stažení.
V případě zájmu o zpřístupnění vzdělávacích programů se na nás můžete obrátit na e-mail cev@ekopodebrady.

Ing. Zbyněk Lukavec,
ředitel EKO Gymnázia a Střední odborné školy Multimediálních studií

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001