Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Strategické plánování rozvoje obcí

PhDr. Alena Bauerová

1. Nástroje řízení ve veřejném sektoru

1.1 Úvod – strategické plánování ve veřejné správě

Dnešní globální prostředí, složitost problémů, rychlý vývoj poznání vzájemných vývojových souvislostí, stírání bariér mezi obory, stále vyšší požadavky na kvalitu života, rizika vyplývající z poškozeného životního prostředí, sociální problémy a další faktory kladou stále větší nároky na řídící funkce, zvláště v oblasti veřejné správy.

Mezi základní manažerské nástroje patří strategický plán organizace, obce, území spolu s následnými akčními plány a systémem ukazatelů naplňování cílů.

Důležitost strategického plánování podtrhuje charakter činností, kterými se veřejná správa zabývá – jsou to mnohdy aktivity s dlouhodobými dopady na stav společnosti, životního prostředí i ekonomického zajištění obce, města, regionu.

Strategické plánování ve veřejné správě vychází z plánování v podnikové sféře, má však svá specifika vyplývající z charakteru řízené jednotky, kterou je obec nebo město vč. příslušného území či (mikro) regionu a jejich postavení v celkové struktuře veřejné správy. Zpracování i obsah plánu pak ovlivňuje řada faktorů, které představují místní specifika, vč. historického vývoje, místní kultury, přírodních zdrojů vč. energií, kapacity lidských zdrojů, vztahů s dalšími obcemi, regiony ad.

Jaké charakteristiky má moderní strategický plán, který naplňuje požadavky EU, principy místní Agendy 21 – udržitelného rozvoje a je skutečným nástrojem řízení?

1.2 Charakteristiky moderního strategického plánování rozvoje obce

Moderní strategické plánování rozvoje obce či regionu podle postupů podporovaných EU splňuje následující hlediska:

Struktura strategického plánu umožňuje řízení rozvoje.

Strategický plán respektuje principy udržitelného rozvoje.

Do zpracování i realizace plánů jsou zapojováni partneři a veřejnost.

Strategické plánování a řízení je proces.

 

1.2.1 Struktura strategického plánu umožňuje řízení rozvoje

Cíle jsou stanoveny na různých úrovních obecnosti a jsou provázané

Možná jste se již setkali s tím, že některý strategický plán popíše strategické cíle v několika málo oblastech, které byly zvoleny jako prioritní, a vzápětí stanoví konkrétní kroky – akce, projekty, jak strategických cílů dosáhnout. Takové členění neumožňuje řídit rozvoj obce žádoucími směry a nezaručuje, že jsou popsány všechny důležité dílčí cíle, kterých je potřeba postupně dosahovat, aby byl naplněn cíl strategický.

Terminologie jednotlivých úrovní cílů se ve strategických plánech obcí a měst liší, neboť není oficiálně stanovena. Na konkrétním pojmenování však tolik nezáleží, důležité je, aby zúčastnění chápali význam pojmů a aby měl strategický plán příslušná „patra“, to znamená, aby byly rozlišeny strategické a specifické (konkrétní) cíle, aby tyto cíle byly provázané vertikálně (nižší naplňovaly vyšší) i horizontálně (mezi oblastmi).

 

Pro stanovení každého z cílů je dobré použít pravidlo SMART(E) (z anglického smart = chytrý, inteligentní, prozíravý apod.):

 

Tabulka 1.1

 

 

Cíl by měl být:

 

určitý

Specific

měřitelný (stanoveny indikátory)

Measurable

odsouhlasený, přijatelný pro ty, kterých se týká

Acceptable, Agreed

realistický (z hlediska času, kapacity, možností)

Realistic

časově ohraničený (stanovené termíny)

Time aspects

ekonomicky proveditelný

Economically feasible

 

Příklad

Klíčová oblast rozvoje: Podnikání a zaměstnanost

Strategický cíl:

Systémově vytvářet podmínky pro podporu rozvoje podnikatelského prostředí a zaměstnanosti s rostoucí nabídkou diverzifikovaných pracovních příležitostí odpovídajících struktuře a kvalitě pracovní síly tak, aby nezaměstnanost výrazně nepřekračovala přirozenou míru.

Tento strategický cíl bude naplňován v jednotlivých podoblastech, opatřeních, např.:

Opatření:

1.1 Rozvoj a podpora podnikání

1.2 Podpora zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů

ad.

Při stanovení výčtu opatření odpovídám na otázku: Co vše musím sledovat, aby byl naplněn strategický cíl?

V rámci opatření 1.1 budou stanoveny např. tyto specifické cíle:

1.1.1 udržení a rozvoj stávajících podnikatelských subjektů v obci, městě,

1.1.2 vznik nových podnikatelských subjektů ve městě,

1.1.3 vznik nových pracovních příležitostí v obci, městě,

ad.

Při stanovení výčtu specifických cílů v jednotlivých opatřeních odpovídám na otázku: Čeho všeho musím dosáhnout, aby bylo naplněno dané opatření?

Dále pokračujeme až na úroveň akcí, projektů – co vše se konkrétně musí udělat, aby byl naplněn daný specifický cíl?

Díky provázané struktuře a použití logického členění podoblastí a specifických cílů dosahujeme větší jistoty, že konkrétní projekt či jednotlivá akce má své opodstatnění v systematickém rozvoji, že je součástí řízení rozvoje ke stanovené vizi obce, města, regionu.

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001