Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Archiv 2009

Květen 2009

Akce: Sněm Svazu měst a obcí ČR

Termín: 28.-29.5.2009

Místo : Lázeňský hotel Thermal v Karlových Varech

Základní info: První sněmový den je v programu, společně s čelnými představiteli naší vlády i Parlamentu, projednávání aktuálních problémů samospráv. K hlavním tématům bude jistě patřit nový zákon o rozpočtovém určení daní, elektronizace veřejné správy a separace odpadů. Nabízí se ale i celá řada dalších otázek, jako např. rušení stavebních úřadů na obcích I. typu, reorganizace České pošty, vodohospodářská problematika atd.
Druhý den se bude rozhodovat o prioritách činnosti Svazu na nadcházející období let 2009 - 2011, o začlenění městysů z Komory měst do Komory obcí či o návrhu delegace pravomoci Sněmu k úpravě výše členských příspěvků na Radu Svazu.

Kontakt: AKTUALIZOVÁNO - přihláška, nabídka ubytování, zplnomocnění k hlasování! 28. - 29. května 2009, Karlovy Vary, hotel Thermal.

 


Akce: Národní cyklokonference

Termín: 26.-27.5. 2009 a následně exkurze v termínu 28.-30.5.2009

Místo: Špindlerův Mlýn, Hotel Club Harmony

Základní info: 

V České republice se pravidelně konají Cyklokonference, které poukazují na perspektivy rozvoje cyklistické dopravy a cykloturistiky. Jedná se o jedinečnou akci svého druhu, které se účastní jak poslanci, senátoři, ministři vybraných resortů, ale také politické špičky krajské a místní samosprávy.Cíl připravované Cyklokonference reflektuje dlouhodobý cíl Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, který se odráží ve třech rovinách:

 • Rozvoj užívání jízdního kola jako rovnocenného prostředku dopravní obsluhy území
 • Rozvoj cyklistiky pro posílení cestovního ruchu, jako volnočasové aktivity a rekreace
 • Rozvoj cyklistiky pro posílení ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel

Základní téma Cyklokonference je „Od vize k realitě“. Bude dán prostor pro prezentaci dlouhodobých vizí, úspěšných strategií a přirozeně i nejlepších zkušeností v oblasti cyklistiky. Téma Cyklokonference se ponese ve čtyřech hlavních tématických rovinách – finance jako důležitý nástroj pro naplnění vizí, moderní městské a regionální plánování pro naplnění vizí, cykloturistika jako náš národní produkt a zkvalitnění života skrze cykloturistiku.

Podrobné info včetně přihlášek na akci naleznete na: http://www.cyklokonference.cz

 


Duben 2009

Akce: Mezinárodní sympozium MOSTY 2009 konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Petra Bendla

Termín:
24.-25.4.2009

Místo : hotel Voroněž, Brno

Základní info: Stát ani Evropská unie nevypisuje v zásadě žádné dotační tituly, stav mostů v katastru obcí je však stále kritičtější. Odborné sympozium se má věnovat naléhavé problematice mostních objektů, včetně mostů v majetku měst a obcí. Stát ani Evropská unie nevypisuje v zásadě žádné dotační tituly, které by se týkaly tisíců chátrajících mostních objektů v katastru měst a obcí, a zatím zaujímají pozici "mrtvého brouka". Cílem sympozia je tento stav změnit a na nutnost řešit stav mostů, z nichž mnohé jsou v havarijním stavu, důrazně upozornit.

Měst a obcí se týká především obecně stav mostů v jejich vlastnictví i šířeji na jejich katastru, neexistence jednotné evidence mostů na místních a účelových komunikacích, dodržování norem týkajících se kontroly stavu mostů, možnosti získávání finančních prostředků na zajištění údržby, příp. i nové výstavby, mostních objektů, a v neposlední řadě možnosti financování z evropských zdrojů.

Kontakt: Bližší informace k sympoziu Mosty naleznete na program a přihláška a vítána jsou i vystoupení starostů a starostek, kteří by představili své zkušenosti při řešení výše naznačených problémů.

 Akce: Veletrh Urbis Invest

Termín: 21. - 25. 4. 2009

Místo: Výstaviště 1, 647 00 Brno

Základní info:

Urbis Invest je největší investiční veletrh střední a východní Evropy. Kraje, regiony, města, obce i soukromí majitelé investičních příležitostí zde prezentují průmyslové a rozvojové zóny, veletrh navštěvují potenciální investoři, developeři, bankéři a obchodníci s realitami z celého světa, starostové měst a obcí, zástupci státní správy. Urbis Invest těží také z výhodné polohy České republiky a města Brna – na pomezí vyspělých zemí západní Evropy a zemí jihovýchodní a východní Evropy, které ještě čekají rozsáhlé investice do infrastruktury a rozvoje průmyslu a služeb.

Kromě investičních příležitostí a realit se na veletrhu Urbis Invest rovněž prezentuje úplná nabídka technologií pro města a obce a v posledních letech velmi aktuální protipovodňová opatření.

Podrobné info k veletrhu naleznete na: http://www.bvv.cz/urbisinvest


Akce: Veletrh Urbis Invest - Kongres starostů a primátorů

Termín: 23. 4. 2009

Místo: Výstaviště 1, 647 00 Brno, Veletrh URBIS

Základní info:

V rámci veletrhu Urbis Invest, který se koná v termínu 21.- 25.4. 2009 na brněnském výstavišti, proběhne kongres starostů a primátorů. Na programu budou následující témata:

 • eGovernment – datové schránky, základní registry, CzechPoint
 • legislativa, aplikace v praxi, zkušenosti
 • analýza RUD – konečné výsledky analýzy a její dopad na další změny ve financování obcí

Podrobné info ke kongresu starostů a primátorů naleznete zde 


Akce: Konference ISSS 2009 

Termín: 6 . - 7. 4. 2009

Místo: Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové

Základní info:

12. ročník konference s mezinárodní účastí věnované úloze informačních technologií v procesu vývoje a modernizace státní správy a samosprávy, které se pravidelně účastní téměř dva tisíce účastníků ze 30 zemí.

Hlavní témata konference ISSS 2009:

 • Aktuální otázky rozvoje eGovernmentu v ČR
 • eID v ČR a v EU
 • Nová "elektronická" legislativa startuje
 • Datové schránky, elektronické dokumenty, archivace
 • Rozvoj projektu Czech POINT
 • GIS a mapové služby
 • Bezpečnost informačních systémů
 • Specializované programové bloky -- eJustice, eHealth, eTurismus, e-Katastr, digitalizace televizního vysílání atd.
 • Komunikační infrastruktura
 • Financování projektů, strukturální a jiné fondy
 • Informační systémy měst, obcí a krajů, implementace a využití tzv. městských karet
 • LORIS/V4DIS -- výměna zkušeností s partnery z EU a zemí Visegrádu

Podrobné info včetně přihlášek na konferenci naleznete na: http://www.isss.cz/Březen 2009

Akce: Den malých obcí

Termín: 
1) 10.3.2009
2) 12.3.2009

Začátek vždy v 9:00 hod.

Místo: 1. termín- Praha 5, Nám. 14. října 16; Národní dům Smíchov (mapa)
          2. termín- Vyškov, Dědická 29a; Posádkový dům Armády (mapa)

Základní info:

Den malých obcí je setkání starostů obcí s čelnými představiteli jednotlivých ministerstev, poslanci Parlamentu ČR a dalšími odborníky nad aktuálními problémy malých obcí zejména z oblasti financování, dopravní obslužnosti, dotační politiky a dalších. Je pořádán 2× ročně (na jaře a na podzim) vždy na dvou místech (Praha, Vyškov).

Hlavní témata:

 • Regionální rozvoj a podpůrné programy (MMR)
 • Program rozvoje venkova (MZe)
 • Aktuální problémy veřejné správy (MV)
 • Financování územních rozpočtů (MF)
 • Operační program Životní prostředí a regionální operační programy (SFŽP)

Podrobné info naleznete na:

www.denmalychobci.cz

 


 

Únor 2009

AkceNárodní konference kvality ve veřejné správě

Termín: 4.- 6.2.2009

Místo: Olomouc, Regionální centrum

Základní info:

Zejména zástupcům státní správy i samosprávy je určena akce, kterou pořádá Olomoucký kraj ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Radou kvality ČR. 5. Národní konference kvality ve veřejné správě se uskuteční ve dnech 4.– 6. února 2009 v Regionálním centru Olomouc a jejím cílem je výměna zkušeností, sdílení dobré praxe, zvyšování výkonnosti organizací veřejné správy prostřednictvím metod řízení kvality a představení nových trendů v oblasti kvality ve veřejné sféře. Součástí konference bude slavnostní předání cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě za rok 2008.

Více na:

http://www.konference5q.cz

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001