Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

I malá obec může mít rating, který poskytne ucelený pohled na její hospodaření

Mj.: Rychlé ratingové hodnocení prostřednictvím internetu.

Rating čili hodnocení subjektu, do jaké míry je schopen dostát svým závazkům, je důležitý pro stanovení finanční "udržitelnosti" rozvoje obce. V mnoha zemích ho využívají banky nebo jiní věřitelé obcí při rozhodování o podmínkách půjčky či úvěru obci. Poskytuje mj. informace o tom, zda současný dluh obce neohrozí její budoucí aktivity.
Jestliže se malá obec bude moci prokázat dobrým ratingem, může jí to přinést hned celou řadu výhod. Jaké jsou možnosti využití ratingu? Umožní například lepší výchozí pozici při žádosti o finanční podporu ze Strukturálních fondů EU, obec může také získat nižší úroky z úvěrů, zvýší se její důvěryhodnost v očích obyvatel ale i obchodních partnerů a v neposlední řadě si obec může i zkvalitnit portfolio svých spolupracovníků a dodavatelů.
V České republice se dosud nevyskytlo mnoho případů, kdy obec nemohla dostát svým finančním závazkům. Známé jsou problémy například Rokytnice nad Jizerou na Semilsku a Smržovky na Jablonecku. Města se zadlužila na počátku 90. let kvůli rozvojovým projektům, které většinou zkrachovaly. Přestože stát velkou část dluhu Rokytnici prominul, musela prodat většinu svého majetku. Podobně dopadla i Smržovka. I ona přišla o podstatnou část městského majetku. Jednotlivé případy, ke kterým došlo, však nebyly pro obyvatele dotčených obcí určitě příjemné. Využití ratingového ocenění tedy může významně snížit riziko, že se obec do nemilého stavu dostane.
Pro mnohé zastupitele může být lákavé zanechat po sobě "pomníček" v podobě opraveného náměstí, nově vydlážděných chodníků, kanalizace či vytvoření průmyslové zóny. To vše jsou aktivity, které jsou v obci vidět na první pohled a mohou přispět, jak lepšímu prostředí pro obyvatele obce, tak i k větší slávě starosty. Finanční náklady však obvykle zůstávají skryty a v některých případech se mohou stát zdrojem budoucích obtíží. Například mohou být příčinou obstavení účtu obce, či nemožnosti financovat základní služby, jako je vytápění školy, svoz odpadu apod. Přitom tyto problémy nemusí být důsledkem něčí snahy se obohatit, ale vznikají špatným odhadem situace, přeceněním vlastních sil a možností. Toto riziko bývá tím větší, čím je obec menší.
Riziko úplné ztráty věřitele je sice v případě měst a obcí nižší než u podnikatelských subjektů, ale i zpoždění plateb může způsobit nemalé potíže. Proto by i malá obec měla mít vypracováno hodnocení své finanční stability. Řešením může být tzv. Internet Rating, který je cenově dostupný pro každou obec. Představitelé obce tak získají ucelený pohled na své hospodaření. IRating obcím nabízí společnost Czech Credit Bureau (CCB), která je renomovaným dodavatelem ratingů bankovnímu sektoru a státní správě a ekonomickou situaci obcí hodnotí vlastním ratingem.
Společnost CCB – Czech Credit Bureau byla založena v listopadu 2000 jako stoprocentní dceřiná společnost firmy CRIF (čtvrtá největší světová společnost provozující úvěrové registry a systémy pro podporu úvěrového rozhodování – pozn.red).
Z analýzy CCB vyplývá, že problémové obce existují. Podle studie mělo v roce 2008 rating C nebo C-, které znamenají možné budoucí problémy, téměř 872 obcí, což představuje 14 procent. Nejhorší průměrný rating měly obce v Olomouckém kraji a nejlepší obce ve Středočeském kraji.
Rychlé ratingové hodnocení prostřednictvím internetu
IRating je spolehlivá webová aplikace, která umožňuje rychlé a kvalitní ohodnocení různých typů subjektů, jejím prostřednictvím je rating spočítaný během několika sekund.
Díky nástroji iRating je možné stáhnout hodnocení kterékoli obce nebo města v České republice, a to po jednoduchém zadání názvu nebo identifikačního čísla municipality. Na vývoji metodiky iRatingu se podílel tým expertů se zkušenostmi z bankovního sektoru. Využili přitom kompletní databázi údajů o městech, obcích a regionech v ČR, kterou má Společnost CCB k dispozici. Ratingové modely jsou pravidelně aktualizovány.Přístup k aplikaci je možné získat po podpisu příslušné smluvní dokumentace.
Metodika v sobě zahrnuje vyhodnocení finanční i nefinanční bonity. Výsledkem je sedmistupňový rating, který vyjadřuje míru věřitelského rizika. Výstup je doplněn o stručný komentář k celkovému zdraví subjektů a o komentáře k mezním hodnotám hlavních ukazatelů. Podle Jana Ciklera, project managera CCB činí cena za samostatný rating bez hledu na velikost obce 2 800,- Kč bez DPH, srovnávací analýza obcí stojí 3 800,- Kč bez DPH. V případě objednání obou produktů zaplatíte zvýhodněnou cenu 5 000,- Kč bez DPH.
Pokud chcete odebírat ratingy pouze jednorázově, je možné si je objednat na adrese rating@creditbureau.cz.
Pro starosty obcí je určena navíc služba Kompas Muni
(Komplexní Ohodnocení Municipalit Prostřednictvím Analytického Srovnání)
Usnadnit starostům rozhodování, jak nakládat s prostředky obecního majetku racionálně a hospodárně, má nástroj, který jim umožní lépe stanovit jednotlivé výdajové položky vzhledem k příjmům obce. Analýza KOMPAS muni umožňuje porovnat příjmy, výdaje obce a rozvahu s velikostně srovnatelnými obcemi v okrese, kraji nebo celé republice za čtyři roky zpětně.
Analýza obsahuje srovnání příjmů, běžných výdajů, kapitálových výdajů, odvětvové členění položek, srovnání jednotlivých položek rozvahy a srovnání údajů obce s údaji velikostně srovnatelných obcí okresu, kraje a celé České republiky.
KOMPAS muni je možné použít jako podpůrný nástroj při tvorbě obecních rozpočtů, jako vhodnou pomůcku pro zdůvodnění snížení nebo zvýšení rozpočtové položky nebo pro srovnání s údaji obcí stejné velikostní kategorie v okrese, kraji i celé ČR.
Kompletní ukázku je možné získat na adrese KOMPAS muni .
(Pro www.e-svet.cz podle www.peníze.cz Eva Tišnovská, květen 2010)

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001