Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Na jaké projekty lze letos využít podporu z Programu rozvoje venkova ČR?

Tento program je zaměřen na dotace pro obce dle zákona 128/2000 Sb. tzn. obce do 500, resp. do 2000 obyvatel.

Tento program je zaměřen na dotace pro obce dle zákona 128/2000 Sb. tzn. obce do 500, resp. do 2000 obyvatel. Tyto subjekty mohu získat dotace: 

Na projekty budování vodohospodářské infrastruktury (vodovody, kanalizace, ČOV pro veřejnou potřebu) lze získat dotaci ve výši až 90 procent. (max. výše investice 40 mil. Kč, pro svazky obcí až 60 mil. Kč ). Dotace je především zaměřena na budování a rekonstrukce vodovodů, kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu, kopané a vrtané studny, vč. souvisejících objektů – čerpací stanice, vodojemy, hydranty, …
Příklad projektu: vodovody, kanalizace, ČOV, výstavba poldrů, retenčních nádrží, rozšíření koryt vodních toků, úprava vod, přivaděčů a rozvodných sítí. 

Na zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí (komunikace, zeleň,...) může obec také získat až 90 procentní dotaci (max. výše investice 40 mil. Kč, pro svazky obcí až 60 mil. Kč ). Dotace je zaměřena především na budování a rekonstrukci místních komunikací, obnovu veřejných prostranství, parkové úpravy, nákup a výsadbu veřejné zeleně, nákup techniky na údržbu veřejné zeleně.
Příklad projektu: komplexní projekt zahrnující komunikace, veřejná prostranství, parkové úpravy, zeleň a techniku na údržbu zeleně, oprava místní komunikace v rámci revitalizace náměstí, úprava nebezpečných míst na komunikacích.

Další důležitou oblastí, kterou lze finančně podpořit je občanská vybavenost a služby (školy, hřiště, multifunkční domy,...). Obce do 500 obyvatel či svazky obcí mohou žádat a získat dotační podporu ve výši až 90 procent nákladů na projekt (max. výše investice 15 mil. Kč, pro svazky obcí až 20 mil. Kč). Dotace je zaměřena především na novou výstavbu nebo rekonstrukci budov a ploch v oblasti školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, péče o děti, základní obchodní infrastruktury, sportovních a volnočasových aktivit, občanské vybavenosti pro veřejnou správu a budov hasičských zbrojnic
Příklad projektu: zajištění chybějícího občanského vybavení a služeb (školských, zdravotnických, sociálních, na něž není možné získat mandatorní výdaje státu, včetně předškolní a mimoškolní péče o děti, pečovatelské služby o seniory, základní obchodní infrastruktury, objektů a ploch pro sportovní a kulturní aktivity, doprovodných stravovacích zařízení, objektů pro spolkovou činnost), např. multifunkční dům, sportoviště, oprava školy, školky. Podpora bude poskytnuta také na zřizování integrovaných informačních a školících center s využíváním ICT, využití ICT iniciativ pro lepší dostupnost služeb a práce. 

Významnou sférou je také péče o kulturní dědictví venkova (kostely, kapličky,...). Obce do 500 obyvatel nebo svazky obcí opět mohou získat až 90 procentní finanční podporu. Dotace je poskytována v režimu „de minimis“ (max. výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci tříletých období činí 200 000 EUR za období 2007 - 2013). Dotace je zaměřena především na stavební obnovu revitalizaci a zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů a prvků, zpracování studií obnovy a využití kulturního dědictví, investice na realizaci výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii a tradiční lidovou tvorbu
Příklad projektu: obnova a využití kulturního dědictví (kulturních památek, památkových rezervací, památkových zón, kulturních prvků vesnic a krajiny, památek místního významu, historických parků, zahrad, alejí a skupin stromů), dále zpracování programů regenerace památkově chráněných území a plánů péče o krajinné památkové zóny, investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví, jako například kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, historických zahrad a alejí. budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu, např. oprava kostela, kapličky, technické zhodnocení kulturních památek a jejich zpřístupnění veřejnosti.

(Pro www.e-svet.cz podle PRV CR Eva Tišnovská, květen 2010)

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001