Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Podniky a obce mohou získat peníze na ochranu ovzduší

Žádosti o dotační podporu je možné podávat od 1. března 2010 do 30. června 2011 na Státní fond životního prostředí.

Podniky, obce a kraje mohou získat dotace na projekty pro ochranu ovzduší nebo investice do obnovitelných zdrojů energie. Dotace je možné čerpat z výzvy XVIII Ministerstva životního prostředí, pro kterou bylo z Operačního programu Životního prostředí vyčleněno 5 miliard korun. Cílem výzvy je snížení emisí. Nejvyšší hodnoty měrných emisí se vyskytují v Praze, kde podle Statistické ročenky životního prostředí České republiky 2009 mnohonásobně překračují hodnoty ostatních krajů.
Finanční podpora je určena na velké projekty, jejichž celkové náklady jsou vyšší než 25 milionů EUR včetně DPH a které by měly viditelně přispět ke zlepšení kvality ovzduší v příslušných regionech a zároveň zvýšit podíl využití obnovitelných zdrojů energie. Žádosti o dotační podporu je možné podávat od 1. března 2010 do 30. června 2011 na Státní fond životního prostředí.
Projekty XVIII. výzvy jsou podporovány v rámci prioritních os 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí. Cílem prioritní osy 2 je zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Z celkové alokace 5 miliard korun je na projekty naplňující podmínky prioritní osy 2 stanovena finanční podpora 4 miliardy korun. Další projekty spadají do prioritní osy 3, jež se zaměřuje na udržitelné využívání zdrojů energie. Pro tuto oblast je v rámci aktuální výzvy určena částka 1 miliarda korun. Z výzvy je tak možné financovat vybudování nových rozvodů tepla. Dále také realizace rekonstrukcí či výstavby centrálních a blokových kotelen, malých vodních a větrných elektráren či spaloven biomasy. Cílem je omezení spalování tuhých paliv.
Žadateli se rámci XVIII. výzvy mohou stát nejen obce a kraje, ale i jejich příspěvkové organizace, občanská sdružení, státní organizace a obchodní společnosti. Pro oblast podpory, která spadá do prioritní osy 3, mohou být žadateli pouze obchodní společnosti vlastněné výhradně veřejnoprávními subjekty.
V rámci dotační výzvy je možné žádat dotace na instalaci nízkoemisního spalovacího zdroje nad 5MW a dodatečných technologii u nespalovacích zdrojů za účelem snížení NOX, SO2 nebo prachových částic. Dále na výstavbu nebo rekonstrukci centrální nebo blokové kotelny využívající obnovitelné zdroje energie. Případně také na výstavbu kogeneračních zařízení využívají pevnou biomasu, skládkový a kalový plyn nebo bioplyn.
Měrné emise jsou emise znečišťujících látek za určité časové období, připadající na jednotku plochy území. Závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší jsou obsaženy v nařízení vlády číslo 351/2002 Sb. Hodnoty emisních stropů pro jednotlivé kraje jsou obsaženy v příloze nařízení, kterou naleznete zde.
(Pro www-e-svet.cz s využitím informací www.mmr.cz Eva Tišnovská, červen 2010)

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001