Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Požární nádrže v obcích: udržovat nebo změnit na koupaliště?

Dotace nejsou na přebudování požárních nádrží, pouze na rekonstrukci a modernizaci.

Požární nádrže v obcích: udržovat nebo změnit na koupaliště?

Tyto „rybníky moderního typu“ masově vznikaly na venkově v minulém století. Jako zdroje vody pro hašení požárů je musí mnohé obce udržovat v provozuschopném stavu dodnes. To ovšem nebývá vzhledem ke stáří těchto nádrží a kvalitě jejich provedení snadné a už vůbec ne levné. Pokud ale obec vybuduje veřejný vodovod včetně požárních hydrantů, tak požární nádrž už přestává funkci povinného zdroje vody pro hasiče plnit. Jenže jak vysloužilou nádrž dál smysluplně využít – a kde vzít peníze na její případné přebudování k jinému účelu? A je vůbec snadné vyřadit požární nádrž ze systému zdrojů vody k hašení požárů?

Ať už by obec chtěla svou požární nádrž zrušit nebo ji přeměnit na koupaliště, využít pro chov ryb či ji hodlala osadit fontánou, vždy je nutno postupovat velmi obezřetně. Předem a včas musí obec tyto záměry konzultovat s HZS kraje a krajským úřadem. Ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) totiž vyplývá, že pokud byla požární nádrž postavena k určitému účelu používání, pak každá změna jejího užívání by měla být řešena s místně příslušným stavebním úřadem.

Důležité je také vědět, že vodu z požární nádrže (i bývalé) lze vypouštět do kanalizace vždy pouze po předchozí domluvě s provozovatelem kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV). Ne ve všech lokalitách to však je vůbec i jen teoreticky možné. Kde to jde, je nutné domluvit fakturaci stočného a rovněž maximální průtok. Neřízené vypouštění by totiž mohlo způsobit vyplavení ČOV, a tím i kolaps čisticího procesu.


Dotace nejsou na přebudování požárních nádrží, pouze na rekonstrukci a modernizaci
Ministerstvo zemědělství v současnosti nedisponuje žádným dotačním programem, který by pamatoval na požární nádrže. Požární nádrže, jejich údržba, opravy či odbahnění nespadají ani pod žádný dotační titul Operačního programu Životní prostředí. Ministerstvo pro místní rozvoj nabízí podporu na opravy či odbahnění požárních nádrží obcí v rámci programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou.


Středočeský Program obnovy venkova už loni nabízel obcím do 2000 obyvatel či svazkům obcí (nenárokové) poskytnutí účelových investičních i neinvestičních dotací (Dotační titul 1 - Akce místních programů obnovy vesnice), a to rovněž na odbahnění, rekonstrukce nebo jiné úpravy požárních nádrží. Maximální požadovaná výše dotace na jednu akci žadatele přitom mohla činit 0,2 mil. Kč při 50% spoluúčasti obce (u obcí do 500 obyvatel byla možná jejich 40% spoluúčast). Kamenem úrazu může být pravidly programu stanovená pětiletá udržitelnost projektu. Po tuto dobu od ukončení stavebních úprav požární nádrže podpořených z POV, nesmí být nádrž přebudována tak, aby plnila jiný účel.

Na samotné přebudování požární nádrže lze teoreticky čerpat účelovou dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst (SFROM). Ale záleželo by na konkrétním projektu, jak by byl koncipován - například by musel být vyloučen komerční pronájem apod. Blíže se lze seznámit s pravidly pro poskytování účelových dotací z tohoto fondu na webu kraje www.kr-stredocesky.cz.

Příkladem obce, které se podařilo získat dotaci a vybudovat krásné koupaliště z požární nádrže, je jihomoravská obec Mokrá Horákov. V roce 2002 požádala v rámci protidrogové prevence v obci a přilehlém mikroregionu o dotaci na rekonstrukci nevyhovující požární nádrže a její přebudování na letní koupaliště. Následně vznikl ve spolupráci s architekty moderní areál koupaliště s rekreačním plaveckým bazénem s čtyřproudou skluzavkou, brouzdaliště s vodotryskem a v bezbariérovém areálu nechybí ani tobogán.

(Pro www.e-svet.cz podle www.obce.cz Eva Tišnovská, duben 2010)

 

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001