Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Finanční řízení obcí

Cena: 490,00 Kč

Autor

Ing. Jana Veberová

Zaměření a cíle

Cílem vzdělávacího programu je seznámit s problematikou finančního řízení obcí jak v rovině teoretické, tak na praktických příkladech postupem od legislativního rámce finančního řízení obcí, přes související obecnější téma rozpočtové politiky státu, problematiku krajských rozpočtů až k investičním plánům a rozpočtům obcí s důrazem na způsoby a možnosti přímého vlivu na příjmovou stránku rozpočtu obcí, výdaje rozpočtu, příklady a nácvik sestavení rozpočtu. Vzdělávací program si klade za cíl rovněž informovat o zdrojích financování na úrovni národní i EU, s konkrétními údaji o těchto zdrojích ve vztahu k možnostem jejich využití samotnými obcemi. Cílem vzdělávacího programu je zvládnutí teoretického základu tématu potřebného k osvojení dovedností praktického charakteru, využitelných při profesní činnosti ve veřejné správě v oblasti plánování a finančního řízení obcí.

Témata Stručná charakteristika obsahu tématu
Finanční řízení obcí
 • Legislativní rámec hospodaření obcí
 • Zdroje financování obcí
 • Postup sestavení rozpočtu malé obce
 • Rizika finančního řízení obcí
 • Zveřejňování rozpočtu – kontrola hospodaření obce
1. Legislativní rámec hospodaření obcí
 • Zákon č.128/2000 Sb., o obcích, vymezení pojmu obec
 • Povinnosti obce vyplývající ze zákona – sestavení rozpočtu, závěrečná zpráva o hospodaření obce
 • Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a státním fondům
2. Zdroje financování obcí
 • Daňové příjmy obcí
 • Kapitálové příjmy obcí
 • Dotační příjmy obcí – strukturální fondy EU, operační programy, další fondy
 • Příjmy z prodeje majetku
 • Bankovní úvěry
3. Postup sestavení rozpočtu malé obce
 • Příjmová část rozpočtu
 • Výdajová část rozpočtu
 • Příklad sestavení rozpočtu malé obce/ příjmová, výdajová stránka
 • Jak postupovat při rozhodování o budoucích investicích a formě jejich financování
 • Příklad investičního plánu obce
4. Rizika finančního řízení obcí
 • Rozpočtové rezervy
 • Uplatňování principu prevence
 • Předcházení rizikům, eliminování rizik, rozdělení rizik
 • Kontrolní nástroje
 • Krizové řízení obcí
5. Zveřejňování rozpočtu – kontrola hospodaření obce
 • Zákonná povinnost obcí zveřejnit návrh rozpočtu
 • Práva občana ve vztahu k rozpočtu obce
 • Závěrečný účet obce, přezkoumání hospodaření obce
 • Kontrola hospodaření obce, úloha finančního výboru

Vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky pod č. AK/PV - 94/2008.

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001