Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Rozvojové partnerství v obci a regionu

Cena: 490,00 Kč

Autor

PhDr. Alena Bauerová

Zaměření a cíle

Cílem vzdělávacího programu je seznámit s hlavními principy, předpoklady a metodami dosažení a fungování efektivního partnerství. Seznamuje s klíčovým pojmem partnerství z pohledu EU; partnerství je od 90. let klíčovým znakem programů EU a jedna ze základních podmínek realizace projektů, které čerpají podporu z fondů EU. Upozorňuje na skutečnost, že partnerství hledá nové formy spolupráce, je založeno na spolufinancování projektů, konzultacích s občany a dialogu s partnery – podnikateli, nestátními neziskovými organizacemi. Vzdělávací program si klade za cíl rovněž upozornit na skutečnosti, že na základě partnerství jsou konkrétně rozdělovány prostředky v projektech (např. dané složení a způsob rozhodování Místních akčních skupin MAS), na základě partnerství se odehrává spolupráce s nevládními organizacemi či soukromým sektorem při poskytování veřejných služeb, princip partnerství je možné aplikovat i pro zlepšení součinnosti mezi různými úrovněmi veřejné správy. Vedle teoretického základu si program klade za cíl pochopení metodiky tvorby partnerství, které je možné využít při zapojování veřejnosti do spolurozhodování v obci. Toto je ve vzdělávacím programu s cílem osvojení praktických dovedností doloženo konkrétními pozitivními zkušenostmi i upozorněním na rizika při budování partnerství na místní i regionální úrovni.

Témata Stručná charakteristika obsahu tématu
Rozvojové partnerství v obci a regionu
 • Partnerství – vyšší stupeň spolupráce
 • Partnerství Public Private Partnership - PPP
 • Partnerství lokální a sektorové
1. Partnerství – vyšší stupeň spolupráce
 • Pojem partnerství
 • Partnerství na úrovni EU
 • Charakteristické znaky partnerství, druhy partnerství, role partnerů
 • Projektová partnerství, specifika
2. Partnerství Public Private Partnership – PPP
 • Charakteristické prvky PPP
 • Přínosy partnerství veřejného a soukromého sektoru
 • PPP v legislativě ČR
3. Partnerství lokálni a sektorové
 • Zapojování veřejnosti, efekty a rizika
 • Proces zapojování veřejnosti a vytváření partnerství, nutnost komunikační strategie
 • Úloha „stakeholderů“
 • Podmínky zapojení veřejnosti a partnerů
 • K silným a slabým stránkám jednotlivých sektorů ve vztahu k partnerství

Vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky pod č. AK/PV - 99/2008.

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001